SAS0251 SAS 251 - SYRIA TODAY 2
TRACK TITLE    DURATION
01  DAMASCUS JASMINE A  _ 03:53 
02  DAMASCUS JASMINE B  _ 00:33 
03  DAMASCUS JASMINE C  _ 03:53 
04  DAMASCUS JASMINE D  _ 00:33 
05  TRACING LOVE A  _ 03:19 
06  TRACING LOVE B  _ 00:32 
07  TRACING LOVE C  _ 03:19 
08  TRACING LOVE D  _ 00:32 
09  HOMELESS AT HOME A  _ 03:23 
10  HOMELESS AT HOME B  _ 00:32 
11  HOMELESS AT HOME C  _ 03:23 
12  HOMELESS AT HOME D  _ 00:32 
13  ALEPPO'S CASTLE A  _ 03:43 
14  ALEPPO'S CASTLE B  _ 00:32 
15  ALEPPO'S CASTLE C  _ 03:43 
16  ALEPPO'S CASTLE D  _ 00:32 
17  YOU AND ME A  _ 03:15 
18  YOU AND ME B  _ 00:32 
19  YOU AND ME C  _ 03:15 
20  YOU AND ME D  _ 00:32 
21  WHITE HAIR A  _ 03:41 
22  WHITE HAIR B  _ 00:33 
23  WHITE HAIR C  _ 03:41 
24  WHITE HAIR D  _ 00:33 
25  HOPE TO SEE YOU AGAIN A  _ 03:20 
26  HOPE TO SEE YOU AGAIN B  _ 00:32 
27  HOPE TO SEE YOU AGAIN C  _ 03:20 
28  HOPE TO SEE YOU AGAIN D  _ 00:32 
29  SUNNY DAY IN DAMASCUS A  _ 04:03 
30  SUNNY DAY IN DAMASCUS B  _ 00:33 
31  SUNNY DAY IN DAMASCUS C  _ 04:03 
32  SUNNY DAY IN DAMASCUS D  _ 00:32