ACO 004 JAPAN TRADITIONS
TRACK TITLE    DURATION
01  HOKKAI MIN  _ 05:26 
02  LONDON BUSHI (A)  _ 02:33 
03  FIND A PLACE  _ 05:08 
04  CHIDORI NO KYOKU (A)  _ 04:26 
05  KOKIRIKO BUSHI (A)  _ 02:46 
06  SAKURA WALTZ (A)  _ 02:40 
07  MIDARE  _ 04:52 
08  MAMUROGAWA ONDO (A)  _ 02:13 
09  TSUGARU JONKARA BUSHI  _ 03:17 
10  KOMORO BUSHI (A)  _ 02:16 
11  HOKKAI TARATSURI UTA (A)  _ 03:22 
12  SAN  _ 04:51 
13  HOKKAI MIN  _ 02:39 
14  HOKKAI MIN  _ 01:02 
15  LONDON BUSHI (B)  _ 02:32 
16  LONDON BUSHI (C)  _ 02:32 
17  LONDON BUSHI (D)  _ 02:32 
18  CHIDORI NO KYOKU (B)  _ 05:34 
19  CHIDORI NO KYOKU (C)  _ 03:53 
20  KOKIRIKO BUSHI (B)  _ 02:47 
21  KOKIRIKO BUSHI (C)  _ 00:11 
22  KOKIRIKO BUSHI (D)  _ 00:07 
23  SAKURA WALTZ (B)  _ 02:40 
24  SAKURA WALTZ (C)  _ 00:18 
25  SAKURA WALTZ (D)  _ 00:18 
26  MAMUROGAWA ONDO (B)  _ 02:13 
27  MAMUROGAWA ONDO (C)  _ 02:13 
28  MAMUROGAWA ONDO (D)  _ 00:10 
29  KOMORO BUSHI (B)  _ 02:15 
30  HOKKAI TARATSURI UTA (B)  _ 03:16 
31  HOKKAI TARATSURI UTA (C)  _ 03:21 
32  HOKKAI TARATSURI UTA (D)  _ 03:16 
33  HOKKAI MIN  _ 00:30 
34  LONDON BUSHI (A) (30)  _ 00:30 
35  FIND A PLACE (30) (A)  _ 00:30 
36  FIND A PLACE (30) (B)  _ 00:30 
37  KOKIRIKO BUSHI (A) (30)  _ 00:30 
38  SAKURA WALTZ (A) (30)  _ 00:30 
39  MIDARE (30) (A)  _ 00:30 
40  MIDARE (30) (B)  _ 00:30 
41  MAMUROGAWA ONDO (A) (30)  _ 00:30 
42  TSUGARU JONKARA BUSHI (30)  _ 00:30 
43  KOMORO BUSHI (A) (30)  _ 00:30 
44  HOKKAI TARATSURI UTA (A) (30)  _ 00:30 
45  SAN  _ 00:30 
46  HOKKAI MIN  _ 00:30 
47  HOKKAI MIN  _ 00:30 
48  LONDON BUSHI (B) (30)  _ 00:30 
49  LONDON BUSHI (C) (30)  _ 00:30 
50  LONDON BUSHI (D) (30)  _ 00:30 
51  CHIDORI NO KYOKU (B) (30)  _ 00:30 
52  CHIDORI NO KYOKU (C) (30)  _ 00:31 
53  KOKIRIKO BUSHI (B) (30)  _ 00:31 
54  SAKURA WALTZ (B) (30)  _ 00:30 
55  MAMUROGAWA ONDO (B) (30)  _ 00:31 
56  MAMUROGAWA ONDO (C) (30)  _ 00:31 
57  KOMORO BUSHI (B) (30) (A)  _ 00:30 
58  KOMORO BUSHI (B) (30) (B)  _ 00:30 
59  HOKKAI TARATSURI UTA (B) (30)  _ 00:30 
60  HOKKAI TARATSURI UTA (C) (30)  _ 00:30 
61  HOKKAI TARATSURI UTA (D) (30)  _ 00:30